ייפוי כוח מתמשך

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18) (להלן: "החוק") חולל שינוי מקיף בדיני האפוטרופסות. בתיקון הוסף לחוק, החל מאפריל 2017, הסדר חדש הקרוי: "ייפוי כח מתמשך". מה זה בדיוק ייפוי כח מתמשך, למי הוא מיועד, למי כדאי לחתום על ייפוי כח מתמשך ומה המשמעויות, על כך במאמר הבא.


מהו ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך, שהינו חלופה לאפוטרופוסות, מאפשר לאדם, שעה שעודנו צלול, בעל כשירות ומבין את משמעות מעשיו, לתכנן את עתידו ולקבוע מראש במסגרת ייפוי הכוח, הנחיות מפורטות מי יפעל בשמו, כיצד יפעל ואלו החלטות יקבל בשמו בענייניו האישיים והרכושיים, וייצגו בקשר לעניינים אלה, כאשר הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות ולטפל בענייניו בעצמו בשל הדרדרות במצבו הנפשי או השכלי.

על מיופה הכוח למלא אחר הנחיות מייפה הכוח בדייקנות למעט אם ניתנו הנחיות בלתי חוקיות.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להיות רחב ביותר, ויכול שיכלול את כל העניינים האישיים והרפואיים של מייפה הכוח, או יכול להיות מצומצם ביותר לעניין אחד או למספר עניינים מסוימים.

עפ"י החוק, האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך קרוי בחוק – הממנה, ומי שניתן לו ייפוי כוח לפעול בשם הממנה קרוי בחוק- מיופה הכוח.


מתי יכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי כוח מתמשך יכנס לתוקפו אם וכאשר הממנה כבר לא יהיה מסוגל "להבין בדבר", דהיינו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח המתמשך: עניינים אישיים (לרבות רפואיים, גופניים, נפשיים או חברתיים), או עניינים רכושיים, או בשני סוגי העניינים האלה יחדיו.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך את הדרך שבה ייקבע כי הוא אינו מסוגל להבין ולהחליט בענייניו, בין באמצעות חוות דעת מומחה ובין בדרך אחרת, ובכל מקרה אסור לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף לפי החלטת מיופה הכוח בלבד, ורשאי הממנה לקבוע מבחנים שונים לכל עניין.

אם הממנה לא קבע מבחנים לעניין כניסת ייפוי הכוח לתוקף, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להחליט בענייניו אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להחליט בענייניו.

חלה חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי לתוקפו.


למי מיועד ייפוי הכוח המתמשך

עקרון העל בתיקון מס' 18 הוא כיבוד רצון האדם. האדם, שעה שהוא בעל כשירות להחליט בעצמו בכל ענייניו, יכול להחליט מבעוד מועד מי ינהל את ענייניו האישיים והרכושיים, אם וכאשר לא יהיה באפשרותו לקבל החלטות על ענייניו ולהפעיל שיקול דעת, בשל אירוע בלתי צפוי, חו"ח, כמו מחלה, תאונה, דמנסיה, אירוע מוחי, מחלת נפש וכיוצ"ב.

מאחר ואין אדם יודע מה עלול לקרות לו במהלך חייו, ייפוי כוח מתמשך מיועד לכל אדם בגיר, תושב ישראל שמעוניין לתכנן את עתידו למקרה שיגיע למצב בו, חו"ח, לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו ולנהל את ענייניו.

ככלל, עריכת ייפוי כוח מתמשך מומלצת לכל אדם, בכל גיל, כפי שמומלץ לכל אדם לערוך צוואה, ומומלץ במיוחד לאדם בעל רכוש, לשם מניעת מצב בו רכושו ינוהל ע"י גורמים בלתי רצויים ולא לפי רצונו.


מי יכול למנות מיופה כוח - להיות ממנה

הממנה צריך להיות תושב ישראל, בגיר (מעל גיל 18), המבין את המשמעות, ההשלכות והמטרות של ייפוי הכוח המתמשך והוא מחליט מי יטפל בענייניו, אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה והוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו.

הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים (שיכולים לכלול גם עניינים רפואיים) ולעניינים רכושיים (הנוגעים לנכסים, לכספים ולהתחייבויות) או רק לחלקם, רק לעניינים אישיים או רק לעניינים רכושיים.

הממנה יכול לקבוע כי יהיו לו מספר מיופי כוח ולקבוע את היקף סמכויותיהם, ויכול הוא גם לקבוע שכל מיופה כח יהיה מוסמך לפעול בתחום מסוים.


מי יכול להתמנות כמיופה כוח

על מיופה הכוח להיות אדם בגיר (מעל גיל 18), אדם שהממנה סומך עליו, בד"כ איש אמונו, שהינו בעל יכולת לנהל את ענייני הממנה. לא יכול להתמנות כמיופה כוח אדם שנותן לממנה שירותים שונים תמורת תשלום, כגון עורך דינו,רופאו וכיו"ב, אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה.

יש לקבל את הסכמת מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח ולפעול עפ"י הנחיותיו של הממנה ועל מיופה הכוח אף לחתום בפני עורך דין על הסכמתו והצהרתו כי הינו כשיר לשמש מיופה כוח לאחר שקיבל הסברים על משמעות ייפוי הכוח המתמשך ועל סמכויותיו ואחריותו.

על מיופה הכוח לפעול לפי הנחיות הממנה גם אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף הממנה מתנגד לפעולה מסוימת או לקבלת החלטה שביקש הממנה בהנחיות המקדמיות, על מיופה הכוח לפעול לפי בקשת הממנה בעת המעשה ולא לפי ההנחיות שניתנו בעבר ככל שניתן.


ביטול, שינוי ופקיעת ייפוי הכח המתמשך

כאמור, עקרון העל בתיקון מס' 18 לחוק הוא רצון האדם, לכן יש זכות לממנה לבטל או לשנות בכל עת את ייפוי הכח המתמשך, אם הממנה לא הגביל את עצמו בייפוי הכח עצמו. במקרה של שינוי או ביטול יש לערוך ייפוי כוח מתמשך חדש. על הממנה להודיע על הביטול למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשך יפקע במקרים הבאים:

  • עם פטירת הממנה או מיופה הכוח (במידה ואין מיופה כוח חליפי)

  • אם קבע הממנה תנאי בייפוי הכוח המתמשך לפקיעה (למשל- מועד לפקיעה)

  • אם לפני כניסת ייפוי הכוח לתוקף, מיופה הכוח הודיע שאינו מעוניין עוד לשמש מיופה כוח.

  • אם מיופה הכוח לא כשיר עוד לשמש מיופה כוח: אם מונה לו אפוטרופוס, אם היה בן זוגו של הממנה והקשר פקע וכו'.

מיופה הכוח חייב להודיע לאפוטרופוס על פקיעת ייפוי הכוח.


אנשים מיודעים

הממנה יכול לבחור באנשים נוספים המעורבים בחייו שיקבלו מידע ודיווח ממיופה הכוח עם כניסת ייפוי הכוח לתוקף ועל החלטות שמיופה הכוח מקבל עבור הממנה ופעולות שהוא מבצע בשמו. אנשים אלו יכולים להיות מפקחים שיבחנו את פעולות מיופה הכוח. גם קרובי משפחה של הממנה זכאים לקבל מידע על ייפוי הכוח המתמשך מרגע כניסתו לתוקף, על זהות מיופיי הכוח ועל סוגי העניינים שבייפוי הכוח, אלא אם הממנה הגביל מפורשות בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם.

אפשרות נוספת היא לחייב את מיופה הכוח לדווח לאפוטרופוס הכללי ע"י הגשת מסמכים שונים (פרטה ודו"חות כספיים).


יתרונות ייפוי כח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס

עד לשינוי בחוק האפוטרופסות בתיקון מס' 18, לאדם אשר איבד את כשירותו המנטלית לקבלת החלטות ולטפול בענייניו, היה צורך למנות אפוטרופוס שיטפל בכל צרכיו, וזאת רק לאחר שכבר לא היה כשיר משפטית והוגדר "חסוי" ע"י ביהמ"ש.

כדי למנות אפוטרופוס היה צורך בהגשת בקשה ע"י קרוביו של החסוי בצירוף חוות דעת רפואיות, המלצת עו"ס וכו'. החסוי לא היה מסוגל מנטלית באותה עת להשפיע על ההחלטה בדבר זהות האפוטרופוס וזהותו נקבעה ע"י ביהמ"ש.

הליך מינוי אפוטרופוס הוא מסורבל וארוך, מצריך דיווחים תקופתיים לאפוטרופוס ע"י הגשת פרטה ודו"חות כספיים מאושרים ע"י רו"ח וכרוך בהוצאות כלכליות רבות. מעת הכרזת אדם כפסול דין- חסוי, שונה הסטטוס שלו ונשללה ממנו כשרותו המשפטית.

מאחר והחסוי לו מונה אפוטרופוס לא היה כשיר בעת המינוי, לא יכול היה לקבל החלטות לגבי עתידו ולא יכול היה גם להתנגד למינוי אפוטרופוס מסוים.

לעומת אפוטרופוס, על פי תיקון מס' 18 לחוק, ייפוי כח מתמשך נותן לאדם הממנה אפשרות, בעת היותו כשיר מבחינה משפטית, צלול ומבין את משמעות מעשיו, להחליט מבעוד מועד, מי יפעל בשמו, כיצד ואלו החלטות יקבל בשמו ויכול הוא לתת הנחיות מדויקות למיופה הכוח כיצד ואיך לפעול בשמו.

התיקון לחוק שם דגש על כבודו וזכויותיו של האדם וכיבוד רצונו ושיתופו בהחלטות הנוגעות אליו ואין שינוי סטטוס בייפוי כח מתמשך ואין צורך בפניה לבית משפט לשם הפקדתו והפעלתו.


עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כח מתמשך ייערך וייחתם אך ורק בפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כח מתמשך, והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

עורך הדין יערוך את ייפוי הכוח המתמשך עפ"י הוראות הממנה.

עו"ד חניתה מיטלס, עו"ד דנה רוזנברג ועו"ד קרן מיטלס יונוביץ עברו הכשרה לעניין עריכת ייפויי כוח מתמשכים והוסמכו על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.


ליצירת קשר מלאו את הפרטים בטופס ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם האפשרי.