הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך שאינו עולה על 150,000 ₪

ביום 15 בספטמבר 2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "החוק החדש"). זהו חוק חדש המסדיר את ההליכים החדשים בנושא פשיטת רגל של יחידים וחברות. החוק החדש ביטל את פקודת פשיטת הרגל שחלה עד למועד כניסתו לתוקף של החוק החדש. במאמר זה נסקור את הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ליחיד שחובותיו נמוכים ואינם עולם על 150,000 ₪.מטרת החוק החדש היא בראש ובראשונה להביא לשיקומו הכלכלי של היחיד או התאגיד, להסדיר את החוב לנושים ולקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכליים.

בעקבות חקיקת החוק החדש, שונו הליכי חדלות פירעון מאלו שהיו קיימים עד כה על פי פקודת פשיטת הרגל.

לפי החוק החדש, יחיד שסך חובותיו עולה על 50,000 ₪ ואינו עולה על 150,000 ₪ ושאינו יכול לשלם את חובותיו במלואם או בשיעורים שנקבעו לו, וסכום חובותיו והתחייבויותיו עולה על שווי נכסיו: כספים, רכוש, זכויות וכו', יגיש הודעה על כך לרשם ההוצאה לפועל והודעה זו הינה בבקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (עד לחקיקת החוק החדש, כל בקשה לפשיטת רגל הייתה נידונה בפני בית המשפט המחוזי).


רשם ההוצאה לפועל

לטיפול בנושא חדלות פירעון לגבי יחידים בעלי חובות בסכום נמוך, מונו רשמי הוצאה לפועל ייעודיים להליכי חדלות פירעון שעברו הכשרה מיוחדת לשם כך.

בקשת החייב לצו לפתיחת הליכים שהוגשה לרשם ההוצאה לפועל תיבדק על ידי רשם ההוצאה לפועל ואם מצא כי יש טעמים המצדיקים פתיחה בהליכי חדלות פירעון יורה, בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה, על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים. לישיבה יזומנו החייב והנושים שציין בבקשתו. באותה ישיבה, ינסו לגבש הסדר תשלומים בהסכמת החייב והנושים. אם גובש הסדר תשלומים בהסכמה, יחייב ההסדר את החייב.

באין הסכמה, ייתן רשם ההוצאה לפועל צו לפתיחת הליכים לגבי היחיד ורשם ההוצאה לפועל או נאמן שימנה, ינהל את הליך חדלות הפירעון.


תפקיד הנאמן

הנאמן שימונה על ידי רשם ההוצאה לפועל פועל מטעם הרשם ותפקידיו הם: לבדוק את מצבו הכלכלי של היחיד ואת הנסיבות שהובילו למצבו, להכריע בתביעות החוב שהגישו הנושים השונים, לפעול לכינוס וניהול הנכסים והכספים בקופת הנשייה, לפקח על עמידת החייב בתנאי הצו לשיקום הכלכלי כולל תשלום התשלומים, לפעול למימוש נכסי קופת הנשייה, לפעול לחלוקת נכסי קופת הנשייה בין הנושים, להגיש דוח תקופתי לרשם ההוצאה לפועל על ממצאי הבדיקה וכיו"ב.

התקופה מיום מתן הצו לפתיחת הליכים לגבי יחיד ועד למתן צו לשיקומו הכלכלי מכונה בחוק החדש- "תקופת הביניים". תקופה זו נמשכת כשנה. בתקופת הביניים מוטלות הגבלות שונות על היחיד, נבדק מצבו הכלכלי, מוגשות תביעות חוב על ידי הנושים שנבדקות ע"י הנאמן וכיוצ"ב. עם סיום בדיקת המצב הכלכלי של היחיד, ולא יאוחר מתום תשעה חודשים ממועד מינוי הנאמן, יגיש הנאמן לרשם ההוצאה לפועל דו"ח בדיקתו לעניין המצב הכלכלי של היחיד והנסיבות שהובילו למצבו (להלן: "דו"ח ממצאי הבדיקה").

לאחר שיקיים רשם ההוצאה לפועל דיון בדו"ח ממצאי הבדיקה, ייתן צו לשיקום כלכלי ליחיד. בצו זה ייקבע תכנית לפירעון חובותיו של היחיד ולשיקומו הכלכלי.

בצו ייקבע רשם ההוצאה לפועל, בין היתר, את גובה התשלומים ותקופת התשלומים, חובות היחיד ושיתוף פעולה עם הנאמן.

תקופת התשלומים תהיה שלוש שנים ממועד מתן הצו לשיקום כלכלי. אם החייב יעמוד בתוכנית לשיקומו הכלכלי בהתאם לצו, יוכל החייב לקבל הפטר מכל חובותיו בתום התקופה.


לסיכום,

על מנת לפעול בהליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי בצורה נכונה ואפקטיבית לכל מקרה, כדאי להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום אשר יפעל לטובת היחיד ועל מנת להביא לסיום ההליכים בצורה המהירה, היעילה והמכובדת ביותר.


ליצירת קשר מלאו את הפרטים בטופס ואחד מנציגנו יחזור אליכם בהקדם האפשרי.